Modum midtre

Scroll nedover på siden for turbeskrivelsene

Med Modum midtre mener vi den delen av Modums areal som ligger mellom Bergsjø/ Drammenselva i øst og Snarumselva/Drammenselva i vest fra Vikersund/Modum Bad i nord Embretsfoss i sør. Turtipsene her dekker Furumo, Skredsvig og Kaldaker områdene samt elvestiene mellom Vikersund og Åmot

Fra Øya , Vikersund, mot Bergsjø

Fotturer midt i Modum

Kulturstien – Øya” i Vikersund

Modums best tilrettelagte parkområde er “Kulturstien – Øya” langs vestsiden av Vikerfossen fra utløpet av Tyrifjorden til Bergsjø. Dette er langt mer enn én sti, men et omlag 200 mål stort friareal med et utall av stier på kryss og tvers fra fossen fram til jernbanelinja. Øya er snarere en odde, men hvor en gammel fløtningskanal “skiller odden fra fastlandet”. Modum Kommune og frivillige organisasjoner har ansvar for tilrettelegging og vedlikehold av parken.

Det aller meste av parkområdet inngår i “Vikersund-Bergsjø Biotopvernområde” som er nærings- og overvintringsområde for et rikt særlig rikt fugleliv. Sangsvane, knoppsvane, sothøne, storskarv, fossekall, kvinand, stokkand, laksand og toppand kan observeres her. Biotopvernet er også gyteområde Tyrifjordens stamme av storørret.

“Kulturstien Øya” har flere merkede kulturminner, flere gangbruer og rasteplasser. Med utgangspunkt Vikersund sentrum er parken lett tilgjengelig for folk flest. Hovedleden er tilrettelagt for rullestolbrukere, og den brøytes normalt på vinterstid

“Modum på langs” – Nord (Vikersund – Geithus)

Modum Kommune har med hjelp fra den lokale fiskeforeningen ryddet og skiltet turstien “Modum på langs”. Stien går langs Drammenselva og Bergsjø mellom Vikersund og Åmot. Fra sørspissen av Tyrifjorden, gjennom Vikerfossen og hele Bergsjø er faunaen vernet mot inngrep. Det er fuglereservat langs hele strandlingen fram til Geithusfoss. “Modum på langs” er en strekning på drøye 11 km, og den kan med fordel stykkes opp i to deler med mulighet for å legge inn “sløyfer” til to seprate og spennende rundturer

Svaner ved Bergsjø

Dette er beskrivelsen på ned “Modum på langs – Nord”, turen fra Vikersund til Geithus. Med utgangspunkt Vikersund sentrum følger vi gangvei forbi Vikersund Bru, tar inn på turstien over gangbru til Øya vest for Vikerfossen. Vi fortsetter langs kanal og ny gangbru tilbake til “fastlandet”. Snart tar sti inn venstre og fortsetter sørover langs vestbredden av Bergsjø. Stien er småkupert og har bruer og klopper over våre områder. Svaner og ender hekker i vannkanten så unngå å bli nærgående i hekketiden på våren. Strekningen til “Delinga” i Geithus er omlag 4 km fra Øya

Fra tidlig 1800-tall til 1969 var det tømmersortering (hængsle) i Bergsjø, og det var mulig å krysse Bergsjø på “løper”, flytende smale bruer. I perioder var Bergsjø-hængslet en viktig sommer-arbeidsplass, hvor tømmerstokker dekket vannspeilet

Vi fortsetter vår tur videre fra “Delinga” (hvilebrakka til tømmerfløterne) til Skinnerud -tangen, badeplass og friluftpark vis-a-vis Rolighetsmoen, Geithus ILs tradisjonsrike fotballplass. Vi fortsetter til Geithus sentrum, passerer jernbanen å bru før vi tar venstre ned kort bakke

Her viser skilt at “Modum på langs” fortsetter mot venstre. For oss skiller vi turstiens Nord og Sør del her, og på vår Nord-del velger å ta høyre og følge Furumoveien opp til Furumo Idrettspark og stinettet over moane. Vel oppe er det greit å følger gangvei (eller sti, om man velger det) om Brunes eller Modum bad tilbake til Vikersund. Rundturen blir da omlag 8 km, og den er grei å gjennomføre for de aller fleste

“Modum på langs” – Sør (Gethus – Åmot)

Modum Kommune har med hjelp fra den lokale fiskeforeningen ryddet og skiltet turstien “Modum på langs”. Stien går langs Drammenselva og Bergsjø mellom Vikersund og Åmot. Fra sørspissen av Tyrifjorden, gjennom Vikerfossen og hele Bergsjø er faunaen vernet mot inngrep. Det er fuglereservat langs hele strandlingen fram til Geithusfoss. “Modum på langs” er en strekning på drøye 11 km, og den kan med fordel stykkes opp i to deler med mulighet for å legge inn “sløyfer” til to seprate og spennende rundturer

Drammenselva – populær hos fiskere

Dette er beskrivelsen på ned “Modum på langs – Sør”, turen fra Geithus til Åmot. Vi velger å starte denne delen av “Modum på langs” der vi slapp Nord-delen; på bru over jernbanen i Geithus, til venstre og ned liten bakke til skilt som viser turstien videre. Vi følger sti langs jernbanelinja og krysser Drammenselva på sidefelt til jernbanen (spennende om toget passerer inntil oss). Vel over kan vi stikke nedom Modums best bevarte helleristningsfelt, men se an vannføringen først

Vui fortsetter turen vår ved å krysse jerbanelinjen på bru og følger gårdsvei fram til Gravfossveien. Denne følger vi 300 m før vi nok ën gang passerer jernbanen på bru. Umiddelbart over brua tar turstei inn til venstre. Denne følges ned til Drammenselva. Vi følger østbredden av elva. Turstien er godt tilrettelagt med klopper, trapper og bruer, men vannføringen i Drammenselva må respekteres og flom kan hindre gjennomføring. Strekningen langs elva er spennende, elva har strie partier og vi kan observere laksender, skarv og fossekall. Er vi heldige ser vi også fiskeørn her. Underveis passerer vi flere fine fiskeplasser hvor både benker og bålplass. Halvveis er en fin gapahuk satt opp.

Vel framme ved Embretsfoss krysser vi over på vestsiden av Drammenselven. Nye 200 m forbi kraftstasjonen forlater vi “Modum på langs”, tar høyre opp bakke vei som senere går over til tømmervei og sti. Denne fører oss til feriestedet Gausdal, omtrent 1 km nord for Embretsfoss. Fra Gausdal går god sti ned til Drammenselva

Herfra følger stien vestsiden av Drammenselva. Også her er bruer og klopper lagt ut på stien. Det er et par eksponerte punkter omtrent halvveis, men ved hjelp av hendene er det greit å komme forbi. Igjen passerer vi flere fine fiskeplasser, bålplasser, to gapahuker og fiskehytte med krakker og spisebord. Vel oppe til Gravfoss krysser vi elva på bru (det er Snarumselva som 100 m nedstrøms flyter inn i Drammenselva), og følger Gravfossveien til Katfoss og gangvei tilbake til “sentrum” i Geithus

Til “Hæsjdæl’n” , Gravbråten og Katfoss

Med Furumo Idrettspark, Geithus, som startsted går de merkede og fargekodete turene nordover furmoene mot Modum Bad og Brunes. Det finnes allikevel et godt alternativ for de som vil ha litt variasjon, “bakketrim”, kulturhistorie og spenning. Furumoene ligger på enden av en lang morenerygg. Sør for denne slynger Drammenelva seg utfor Geihusfoss, Katsundet og Gravfoss, mens øst for ryggen er det stupbratt ned mot Snarumselva. Folk har livnært seg i dette området i kopp mot 6000 år, og det er helleristninger, dyregraver. kullgroper og jernvinner som vitner om dette

Turen vår starter fra Furumo Idrettspark hvor vi passerer RV 35 på gangbru. Vi tar til venstre og følger sti omlag 400 m før ned bratt ned “Hæsjdæl’n” (Halsdalen ). Dalen ligger som et sørvendt amfi mot Katsundet og Drammenselva. Vi velger å følge traktorvei vel halvveis nede i amfiet til møte med tømmervei. Her krysser vi veien og følger sti nedom idyllisk vik før bratt opp til Gravbråten. Vi følger traktorvei videre langs kanten av bratt skråning ned mot Drammenselva. Etter 300 m stuper veien ned mot Gravfoss. Halvveis ned i bakken oppdager vi ei annen stor elv, men nå på vår høyre side. Dette er Snarumselva som hundre meter nedstrøms går sammen med Drammenselva og blir en del av denne. Ved kraftstasjonen passerer vi fossen på bru og følger Gravfossveien til avkjøring mot Katfoss Næringspark

Fra næringsparken er det skiltet løype til helleristningene under Geithusbruene. Flere av disse er lette å finne på svabergene ned mot elva, men ikke alle tretti er tilgjengelige etter at elva ble regulert. Vær oppmerksom at helleristninger er vernet som fortidsminne

Geihus Bru

Veien tilbake til Furumo legger vi på gangfelt langs jernbanebrua.  Over på den en andre siden av elva tar vi inn på sti opp åsryggen mot Furumo, og går forbi friidrettsbane, svømmehall og skøytebane før vi er tilbake til startpunkt.

Fra Vikersund til Modum Bad

Høsten 2020 har Badeveien, som knytter Vikersund til Modum Bad, fått både fortau og asfalt. Det er en fin spasertur på omlag 2,5 km hver vei. Fra “badet” er det også mulig å legge ei sløyfe om Brunes og Kjølstad gårdene ned til Geithusveien. Denne kan også følges på asfaltert fortau tilbake til Vikersund. Rundturen vil da bli omlag 8 km.

De vakre sveitser-villaene ved Modum Bad

Fra Furumo til Koboltgruvene

Med flere enn 1 000 mann ansatt ved Koboltgruvene på første halvdel av 1800-tallet måtte mange moinger krysse Snarumselva på vei til arbeid. Før 1860 måtte den tidvis strie elva krysses i robåt eller i noen kalde vintermåneder på isen. På vestsida av elva gikk det arbeids-veier gjennom skogen, over eng og langs jordekanter forbi gårdene Krogsrud, Bøen, Bergan og Aslaksby til Koboltgruvene. Stedvis kan vi finne igjen gamle led og stier, men dessverre forsvant mange arbeidsveier under plogen når gruvedriften stoppet. Ved å lese terrenget kan vi allikevel forstå hvor gruvearbeiderene gikk, og noen med lokale tilpasninger så kan vi fortsatt gjøre turen til Koboltgruvene fra grendene øst for Snarumselva

På hengebru nedenfor Kaggefoss

Vi velger å starte fra Furumo Idrettspark og følger merket gangvei til Modum Bad. Her går vi forbi de vakre sveitservillaene inne på sykehusområdet. Vi passerer kort gangbru før vi tar inn på ridevei/gangvei ned til hengebru over Snarumselva rett nedenfor Kaggefoss. Den første brua stod ferdig i 1860,på samme sted som dagens bru. Vel over på den andre siden følger vi gammel arbeidsvei opp til Kaggefoss-demningen hvor vi møter bilvei. Denne følger vi forbi inntaket til kraftstasjonen og vel 200 m videre inntil traktorvei tar inn til høyre og går opp slak bakke til Jarmoen. Underveis passerer en gapahuk før vi kommer fram til veikryss. Vi fortsetter rett fram på ridevei forbi Krogsrud til den nedlagte Bøenskolen

Vi har nå Skuterudåsen rett i mot oss og ser felshaugene oppe i åsen. Fra Bøenskolen følger vui Bøensveien en knapp kilometer til Aslaksby. Her tar vi inn på Hugstedvei og passerer Vestre Aslaksby med bergmesterboligen fra Blaafarveværkets storhetstid. Vi fortsetter langs Hugstedvei til Pukkverksbakkene, hvor bekk kommer ned fra Stolldammen. En noe gjengrodd sti går opp på høyre side av bekken til den idylliske Stolldammen hvor innslaget til “Ludvig Eugens Stoll”. Vi er nå inne på selve gruveområdet og følger gangvei opp til Gruvetråkka

Strekningen Furumo til Koboltgruvene er omlag 15 km tur-og-retur, men med unntak av bakken opp til selve Gruvetråkka er turen lettgått. Om en ønsker en kortere variant kan en selvsagt starte turen fra Modum Bad, og dermed reduserer rundturen med omlag 6 km.

På kryss og tvers i Kalager og Skredvigskogene, Geithus

Et attraktivt og mye benyttet friareal ligger mellom RV 350 og bebyggelsen i Geithus syd. Med utgangspunkt nye Skredsvigmoen Barnehage er det både merkede og umerkede stier som blir tråkket på vinterstid. Flere bålplasser og gapahuker er også tilgjengelige for publikum. Siste tilskuddet er gapahuken “Tyttebærtoppen”. Bring gjerne med deg varmt drikke og et sitteunderlag. Området rundt er småkupert og oversiktelig. Turlengde kan du tilpasse alt fra 2 til 8 km. God tur !

Fint å raste i gapahuken “Tyttebærtoppen”

Januarvandring langs Drammenselva

Fiskestien på østsida av Drammenselva mellom Gravfoss (Geithus) og Embretsfoss (Åmot) benyttes av lokale fotturister på vinterstid. I det minste så lenge snødybden tillater det. Det er en spennende tur langs den strie elva hvor både skarv, ender og fossekall kan observeres. Stien er kupert og den har et par bekkepasseringer som kan være isete, så gå forsiktig. I januar står sola lavt og treffer elva sent, så turen kan best gjøres på ettermiddagen. Turen er omlag 3 km hver vei. Gå gjerne turen sammen med familiemedlem eller en turvenn.

Januaridyll ved Drammenselva

Turstiene på Furumo, Geithus

Moinger flest er heldige som har sitt vel tilrettelagte turområdet på “moane”. For de fleste er utgangspunket (P) Furumo Idrettspark, men alternative startpunkt er Brunes grendehus og Modum Bad. Flere rundløyper mellom 3,5 og 10 km er merket, fargekodet og skiltet. Gangveiene mellom Furumo, Brunes og Modum Bad brøytes gjennom vinteren og de har også diskret belysning på kveldstid. Det er turkasse med protokoll “Midt-på-moen”. Flere sti-tråkk er merket, og noen kan følges gjennom vinteren. Valgmulighetene er mange og varierte. Gangveier og stier benyttes mye av “lokale turister”, så i Furumoløypene går en sjelden helt alene.

Fra Furumo om Grava, Fosnæs og Modum Bad

Ved Gravfoss går elvene fra Tyrifjorden og Krøderfjorden sammen, og blir til den mektige Drammenselva. Før disse to elvene ble regulert til kraftproduksjon gikk elvene fosser og heftige stryk. Hele seks store kraftstasjoner sørger for elektrisitet til store deler av tidligere Buskerud fylke. Fra Furumo kan en rundtur gjøres øst og vest for Snarumselva mellom Gravfoss i sør og Kaggefoss i nord. Er tidspunktet riktig så kan vi oppleve noe av villskapen i fossene

Kaggefoss

Vi følger sti og lokalvei fra Furumo om Gravbråten til Gravfoss. Her krysser vi Snarumselva og følger fiskesti nordover langs elvebredden til Syvertsbråten arbeider -boligene (“Kaggen”) etter krafutbyggingen i 1947-1951. Selve kraftstasjonen ligger inne i fjellet tilknyttet den 2,5 km lange tunnelen. Ved tunnelutløpet tar vi inn høyre og opp bratt bakke på god tømmervei. Vel oppe på Fosnæsåsen er det endepunkt for veien, men traktorvei/sti videre langs åsskråningen ned mot Kista, det trange gjelet der Snarumselva nå bare passerer når det er flom.

Vi følger sti/tømmervei fram til hengebru over elva like nedenfor Kaggefossen. Er det vannføring i fossen så gjør en avstikker bort for å beskue vannets ville ferd. Vi passerer hengebrua og følger hestevei opp til Modum Bad. Herfra følger vi merket gangvei forbi Midt-på-moen tilbake til Furumo. Turen blir omlag 7 km

%d bloggere liker dette: